ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN 4Ameland

Het mogen genieten van sporten in de natuur is aan regels gebonden. Het is goed ons gezamenlijk te conformeren aan simpele, voor de natuur, doeltreffende afspraken. Jullie kunnen genieten van natuurschoon dat kenmerkend is voor landelijk bekende natuurgebieden die 4Ameland mag gebruiken met toestemming van diverse terreinbeheerders. De natuur op z’n mooist en dat willen we met z’n allen graag zo houden. De buitensport heeft met name in NL de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Gelukkig nemen we waar dat steeds meer sporters zich bewust zijn van die andere beleving, welke we gezamenlijk delen in deze verslavende sport; oog voor de natuur, minder hectiek en meer tijd voor elkaar. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door 4Ameland i.s.m. SPA georganiseerde evenementen. Bij inschrijving voor een van de door 4Ameland georganiseerde evenementen verklaart deelnemer zich akkoord met dit regelement.

 • We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken. Let op: alle afstanden zijn deels off-road. Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording. De deelnemer is bij het fietsen verplicht een fietshelm te dragen.
 • De organisatie, uitgevoerd door 4Ameland, is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht.
 • Indien een 4Ameland evenement door overmacht moet worden afgelast of worden stil gelegd bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade. (***Covid-19 uitzonderingen)
 • De organisatie kan i.v.m. logistieke redenen en/of maximum gestelde aantal deelnemers door terreinbeheer, een limiet voor deelnemersaantallen instellen.
 • Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk. • Wijzigen van afstand is éénmalig mogelijk. Alleen mogelijk bij het naar beneden bij stellen van de afstand en alleen wanneer nog niet het maximale aantal deelnemers is geregistreerd. Het verschil aan inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Het wijzigen van een korte afstand naar een langere afstand is niet mogelijk. (zelfde procedure als annuleren!)
 • De meeste evenementen van 4Ameland zijn inclusief tijdsregistratie. (bij Kids Trail onder voorbehoud afhankelijk van locatie start- finish overige afstanden)
 • Een wedstrijdherinnering is standaard van toepassing voor alle evenementen.
 • Wij dragen per ingeschreven deelnemer een fee af aan de terreinbeheerders. Bedragen variëren van €1,00 – €4,75 per deelnemer. Afhankelijk van het aantal terreinbeheerders welke voor toestemming benaderd worden voor samenwerking tijdens een evenement.
 • Deelnemers volgen aanwijzingen van parcourswachters/vrijwilligers/Verkeersregelaars altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie.

ALGEMENE VOORWAARDEN + COVID-19 PROTOCOL

 • Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voeren onze routes door grotendeels beschermde natuurgebieden. Wij vragen jullie met klem geen schade te veroorzaken of afval achter te laten. Waarneming hiervan leidt tot diskwalificatie. Wildplassen- in en nabij het start/finish gedeelte is streng verboden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen door organisatie, politie en verkeersregelaars worden deelnemers uitgesloten van deelname. Tevens volgt diskwalificatie bij constateren van het achter laten van afval op parcours.
 • Poepen tijdens de wedstrijd is verboden! Op z’n minst een bijzondere opmerking. Echter worden wij door terreinbeheerder gewezen op het feit dit frequent voorkomt.
 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie, nieuwsbrief en/of eventuele tijdsregistratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring (zie bijlage) geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
 • Wij geven een deelnemerslijst bestaande uit @mail adres met naam indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van het evenement aan uitvoerende organisaties waarmee een verwerkersovereenkomst is opgesteld (denk aan inschrijving en tijdsregistratie) en betrokken terreinbeheerder(s) en andere autoriteiten.
 • ***Covid-19 uitzondering d.d. 26 oktober 2020 Zolang Covid-19 deel uitmaakt van ons dagelijkse bestaan zal voor inschrijven van gedurende de pandemie de volgende financiële vergoedingsmaatregel van toepassing zijn;
 • Inschrijven zal geschieden via inschrijven.nl waarbij we gebruik maken van betaling via iDeal.
 • Wanneer wij een evenement niet kunnen organiseren (en moeten afgelasten) vanwege Covid19 restricties ontvangen deelnemers inschrijfgeld retour minus €5,00 administratie- en aanloopkosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS
4Ameland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 4Ameland, een account heeft aangemaakt voor het digitale platform en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 4Ameland verstrekt. 4Ameland kan de volgende persoonsgegevens verwerken: WAT LEGGEN WE VAST EN WAAROM – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres – Geboortedatum – eerdere deelname aan een van onze activiteiten – Deze gegevens heeft 4Ameland nodig om u om praktische redenen rond uw inschrijving bij een evenement te kunnen benaderen, om u op de hoogte te houden van 4Ameland nieuws en toegang tot het digitale platform (blogs, forum, prikbord en informatie rond de sport) te kunnen verschaffen. Daarnaast kunnen we met vooraankondiging en uw goedkeuring extra informatie verzamelen voor specifieke acties. Denk hierbij aan evenementgebonden informatie zoals een buitenlandreis (Paspoort – medische verklaring – vluchtgegevens – etc) en partnergebonden acties (schoenmerk – maat – etc). Deze informatie wordt separaat uitgevraagd en volgens de hieronder beschreven termijnen bewaard.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS
4Ameland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u niet heeft bevestigd dat u dat we er gebruik van mogen maken of na afmelding via de website. DELEN MET ANDEREN 4Ameland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van 4ameland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 4Ameland  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS 4
Ameland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 4Ameland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 4Ameland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 4Ameland  heeft hier geen invloed op. 4Ameland heeft Google geen toestemming gegeven om via 4Ameland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN + GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@4ameland.nl, zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
4ameland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 4Ameland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@4ameland.nl of via www.4ameland.nl.Vestigingsadres: Schoolstraat 8, 9163GE Nes

Copyright © 2024 4Ameland.